home / tarieven

Tarieven Gulden Juristen


De Gulden Juristen volgen de Wet Incassokosten (WIK) voor haar tariefstelling.

Sommatie (geen incasso)
  € 25,-- per vordering (onafhankelijk van de hoogte van de vordering)
 
Incasso   15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500 van de vordering met een minimum van €40,--;
10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500 van de vordering;
5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000 van de vordering;
1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,--.

Deurwaarder en advieswerkzaamheden
Voor werkzaamheden, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, zoals het geven van juridische adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand, is de opdrachtgever aan de Gulden Juristen verschuldigd een salaris van
€ 125,00 per uur, exclusief verschotten.

Ambtelijke kosten
De gemaakte ambtelijke kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaar tarieven.

B.T.W.
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen en percentages zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.