home / contact / algemene_voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gulden Juristen

 

1. Algemeen/definities

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Gulden Juristen, onderdeel van Soleo Contact Centers B.V., hierna te noemen Gulden Juristen, verstrekte en te verstrekken opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet- ambtelijke werkzaamheden. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, terwijl deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

b. Cliënten zijn opdrachtgevers die niet beroepshalve een opdracht verstrekken. Tussenpersonen zijn opdrachtgevers, die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, met name advocaten, gerechtsdeurwaarders en door ons erkende incassobureau's. Ambtelijke werkzaamheden zijn aIle werkzaamheden die bij wet aan gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen. Niet-ambtelijke werkzaamheden zijn aIle overige werkzaamheden welke niet bij wet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder het verrichten van incassowerkzaamheden, het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedure's, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen ter rolzitting en aIle daarmede verband houdende werkzaamheden.

2. Aanvaarding en uitvoering van opdrachten

Een aan Gulden Juristen verstrekte opdracht geldt als aanvaard, zodra zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht, c.q. deze opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

a. Gulden Juristen zal bij de uitvoering van opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Met de aanvaarding van een opdracht neemt Gulden Juristen een inspanningsverplichting op zich.

b. Bij overdracht van een vordering ter incasso machtigt opdrachtgever Gulden Juristen aIle noodzakelijke incassowerkzaamheden te verrichten, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen het treffen van een redelijke betalingsregeling, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure en/of het indienen van een faillissementsaanvrage tegen de nalatige debiteur. De opdrachtgever verleent tevens volmacht aan Gulden Juristen om zich te voorzien van externe juridische bijstand en/of adviseurs, terwijl de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever als verschotten zullen worden doorberekend.

c. Opdrachtgevers zullen aan hen verstrekte informatie geheim houden en niet aan derden mogen openbaren, waaronder begrepen eventueel verstrekte inlichtingen omtrent een debiteur, zulks met inachtneming van de terzake doende bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

d. Gulden Juristen verplicht zich terstond tot afrekening met opdrachtgever over te gaan, zodra uitvoering aan de verstrekte opdracht is gegeven. Betalingen welke plaatsvinden naar aanleiding van een verstrekte opdracht strekken alIereerst ter voldoening van de door Gulden Juristen gemaakte kosten en/of verschotten, haar toekomende honoraria en/of provisie en meer speciaal in mindering op ontstane gerechts- dan wel executiekosten.
e. Gulden Juristen is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen ter dekking van gemaakte of te maken kosten.

3. Tarieven

Gulden Juristen berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding en kosten, zoals bepaald in haar tarieven, welke een integraal onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

a. De volgens tarieven aan Gulden Juristen toekomende vergoeding wordt ook in rekening gebracht, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt of Gulden Juristen ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

b. Gulden Juristen is gerechtigd om de tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

4. Aansprakelijkheid

Gulden Juristen staat niet in voor het behalen van enig resultaat en de opdracht wordt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever uitgevoerd. Eventuele aansprakelijkheid van Gulden Juristen is te alIen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij aansprakelijkheid heeft verzekerd, c.q. tot het bedrag waartoe de verzekeraar van Gulden Juristen een schade erkent en dekt.

a. Reclames met betrekking tot door Gulden Juristen verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht en/of de eindafrekening/declaratie is verzonden, bij gebreke waarvan het recht op reclameren komt te vervallen.

5. Betaling

Voldoening van al hetgeen een opdrachtgever aan Gulden Juristen is verschuldigd, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de declaratie aan de opdrachtgever is verzonden. Na ommekomst van deze termijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim en zal de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

6. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gulden Juristen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

a. Alle geschillen, van welke aard ook, welke tussen opdrachtgever en Gulden Juristen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

7. Identiteit van de ondernemer

Gulden juristen
Boreelplein 41
7411 EH Deventer
Tel. +31 (0)88 777 0 888
IBAN: NL45RABO0133033678
BIC / Swift: RABONL2U
KvK: 08171732
E-mail info@guldenjuristen.nl